ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵎⵚⵍⵍⵉ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵉ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵖ” ⵉ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ
الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة

ⵜⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ, ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⵣⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⴳⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴰⴽⴷ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⵎⵜ ⴳ ⵙⵍⴰ.
ⵜⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵙⵉⵍⵖⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵙⴱⵖⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⴼⵔⵜ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵉⵏ. ⴷ ⵙⴼ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵉⵍⵖⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ. ⴰⴽⴷ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵍⵓⵊⵓⵙⵜⵉⵜⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵏⵖⵣⴰⵣⵏ, ⴰⵎ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.
ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵎⵚⵍⵍⵉ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ, ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵥ, ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴱⴷⴷⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵔⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⴰⴽⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⵎⴹⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⴷ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⵜ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵙ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ. ⵜⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵎⵙⴱⵖⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵍⵜⵜⵓⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵏⵎⵢⴰⵔ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⴰⴽⴷ ⴰⵣⵣⴰⵏⵏ, ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.
ⵔⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ 08 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020, ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⵉⴼ, ⴱⴷⴷⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⴳⵉⵙ ⵓⵙⵢⵓⵕⵥ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴽ. ⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ ⴳ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵎⵓⵔⵙⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ « ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵖ », ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴽⴷ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⵉⴼ, ⵉ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵓⴰⵔⴰⵏⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021,

المملكة المغربية وزارة التضامن و التنمية الإجتماعية و المساواة و الأُسْرَة © 2020