ⴰⴷⴰⴼ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ

ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ

ⵜⵉⵎⵥⵉ

ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ

ⵜⴰⵡⵊⴰ

ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ

ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ

ⵜⵉⵎⵥⵉ

ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ

ⵜⴰⵡⵊⴰ

ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ

ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⴳⵉⵡⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ


ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ

ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ

ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⴳⵉⵡⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ


ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ

ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵎⵚⵍⵍⵉ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵉ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵖ” ⵉ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵎⵚⵍⵍⵉ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵉ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵖ” ⵉ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ

ⵜⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ, ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⵣⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⴳⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴰⴽⴷ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ...

ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵏ – ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ – ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵏ


ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ


ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ

02
ⵉⴱⵔⵉⵔ
2020

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ, ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵉ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ

31
ⵎⴰⵕⵚ
2020

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ, ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ

30
ⵎⴰⵕⵚ
2020

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ.

26
ⵎⴰⵕⵚ
2020

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵟ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵍⵎⵚⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ

18
ⵎⴰⵕⵚ
2020

ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ 65 ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵅⴼ “ⴰⵙⴹⵓⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ: ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵜⵉⵎⵕⵡⵉⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ”

ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵏ – ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ – ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ

ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵏ


ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ


ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

02
ⵉⴱⵔⵉⵔ
2020

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ, ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵉ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ

 

31
ⵎⴰⵕⵚ
2020

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ, ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ

30
ⵎⴰⵕⵚ
2020

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ.

26
ⵎⴰⵕⵚ
2020

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵟ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵍⵎⵚⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ

18
ⵎⴰⵕⵚ
2020

ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ 65 ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵅⴼ “ⴰⵙⴹⵓⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ: ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵜⵉⵎⵕⵡⵉⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ”

ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ

ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ “ⵜⵜⴰⵎⴰⵢⵢⵓⵣ” ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ

ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ “ⵜⵜⴰⵎⴰⵢⵢⵓⵣ” ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵓⴱⵖⵉⵔⵏ

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ

ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵎⴳⵍⴰⵢⵏ

ⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷⵉⵜⵏⵖ

ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ © 2020